کسب مقام اول مسابقات قرآن - بلموت آفابت


کسب مقام اول مسابقات قرآن

تمامی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآنی موفق به کسب رشته اول گردیدند.

غزال جنگی                             مقام  اول رشته حفظ (جزء30)

محدثه گل صنم لو                      مقام  اول رشته حفظ (جزء30)

فاطمه عباس نژاد                      مقام  اول رشته حفظ (جزء30)

نساء جعفری                            مقام  اول رشته قرائت

فرناز ابراهیمی                          مقام  دوم رشته انشاء نماز
زمان: 2018-07-17 06:45:03